Odcinek szlakuKolorOpisMapaGPX
Włodzice Wlk. - Stankowice pomarańczowy Opis Mapa Pobierz ślad
Radomice - Młyńsko - droga „Pokutnic ze Starej kamienicy” niebieski Opis Mapa Pobierz ślad
Radoniów - Czerwona Woda - szlakiem „Dragonów Pruskich" zielony Opis Mapa Pobierz ślad
Wzgórza Dalkowskie pomarańczowy Mapa Pobierz ślad
Bory Dolnośląskie pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony Mapa Pobierz ślad


Regulamin korzystania ze szlaku konnego

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
 • Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę właściwego nadleśniczego.
 • Jazda konna jest dopuszczalna jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
 • Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 • Poruszanie się po szlaku dozwolone jest od świtu do zmroku.
 • Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni , alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 • Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny, czytelny sposób.
 • Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte.
 • Na odcinku szlaku, na którym może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym. Obowiązek uprzątnięcia lasu po koniu spoczywa na jeźdźcy (dotyczy to leśnych stajni)
 • Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punku niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkownika konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.
 • Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej. Biwakowanie i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Oznakowanie szlaku konnego